“Затверджено”

Установчим З’їздом

Політичної партії «Совість України»

Протокол № 1 від 07.12.2004р.

 

Із змінами та доповненнями

ІІІ З'їздом

Політичної Партії “Совість України”

протокол № 1 від 05.12.2006p.

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

“СОВІСТЬ УКРАЇНИ”

 


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Партія “Совість України” (в подальшому – Партія) є політичною партією, що об’єднує на добровільній основі громадян України, які підтримують Програму Партії і сприяють її здійсненню.

1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України та здійснює її відповідно до Конституції України, Законів України “Про політичні партії в Україні”, інших актів чинного законодавства України, Програми Партії, цього Статуту, актів керівних органів Партії.

1.3. Партія створюється та діє на основі добровільності, спільності інтересів, рівноправності і взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності керівництва, верховенства права, гласності, дотримання внутрішньопартійної демократії та взаємних зобов’язань.

1.4. Партія утворюється і діє з всеукраїнським статусом.

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

1.6. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії, власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак і девіз.

1.7. Місцезнаходження центральних керівних органів партії – місто Київ.

1.8. Юридична адреса Партії: м. Київ-03179, вул. Львівська, 49.

 

2. МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності Партії є досягнення стабільно-прогресивного та гуманітарного розвитку українського суспільства на основі утвердження невід’ємних прав і свобод людини і громадянина через участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

2.2. Головними завданнями Партії є:

а) участь у виробленні державної політики, у тому числі і у галузі освіти, соціального захисту працівників освіти, культури, охорони здоров’я тощо, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі;

б) використання Конституції України як чинника залучення в правову систему України європейських правових цінностей і стандартів, що стосуються захисту прав і свобод людини та мають високий гуманітарний потенціал, забезпечення соціального захисту працівників освіти, науки, культури;

в) участь у створенні законодавчо-врегульованого механізму інституту соціальної демократії в усіх сферах життя, зокрема в освіті;

г) участь у створенні умов для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави через:

-         сприяння та забезпечення умов для проведення адміністративної реформи;

-         політичне сприяння реалізації інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності шляхом участі у створенні сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності та проведенні послідовних ринкових перетворень;

-         сприяння створенню умов для поступового і стабільного підвищення якості й рівня життя українських громадян, зростання їх добробуту, екологічної безпеки, покращення їхнього здоров’я, проведення дійової соціальної політики, можливість здобуття будь-яким громадянином України якісної сучасної освіти;

-         захист інтересів науково-педагогічних та інших працівників сфери освіти, всебічна підтримка українських діячів культури та творчих колективів, підвищення рівня добробуту працівників освіти і науки;

-         сприяння забезпеченню дотримання рівності прав учасників освітньої діяльності та державної підтримки закладів освіти всіх форм власності;

-         сприяння забезпеченню європейського рівня освіти в освітніх закладах України та вільного і рівного доступу до неї усіх громадян України;

-         участь у здійсненні активної політики, направленої на професійний і духовний розвиток молоді України та завоювання нею гідного місця в суспільному і державному житті;

-         сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, охорони здоров'я, спорту та фізичної культури;   

-         сприяння збереженню та розвитку ідей українського патріотизму, співпраці з релігійними й національно-культурними організаціями, зміцненню традиційних цінностей духовності і сім'ї, захисту материнства та піднесенню ролі жінок у житті суспільства.

 

3. ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ПАРТІЇ

3.1. Партія є юридичною особою, учасником цивільно-правових відносин, може набувати майнові і немайнові права, виступати позивачем і відповідачем у судах.

3.2. Партія є неприбутковою організацією.

3.3. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням та бланки.

3.4. Партія має партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнаваль-ний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

3.5. Партія відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

3.6. Держава не відповідає за зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов’язаннями держави.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ПАРТІЇ

4.1. Відповідно до цього Статуту Партія у встановленому чинним законодавством порядку має право:

-         вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України “Про політичні партії в Україні” та іншими законами України;

-         брати участь у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

-         використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

-         підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями з додержанням вимог законодавства, укладати угоди про співпрацю і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;

-         ідейно, організаційно й матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їхньому створенні;

-         викладати публічно й обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

-         брати участь в обговоренні та оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

-         вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

-         брати участь у виробленні, обговоренні й реалізації державної політики;

-         брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представництва в їх складі;

-         брати участь у політичному житті країни, проводити масові політичні заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

-         представляти і захищати свої права і законні інтереси та права і законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-         доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації;

-         отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-         поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

-         здійснювати діяльність, не заборонену законодавством, для забезпечення реалізації статутних цілей і завдань Партії.

Партія користується також іншими правами, якщо це не суперечить Конституції України і чинному законодавству України.

4.2. Відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту Партія зобов'язана:

-         дотримуватись Конституції та норм чинного законодавства України, включаючи загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що стосуються сфери діяльності Партії;

-         подавати на вимогу контрольних органів необхідні документи та пояснення;

-         щорічно інформувати Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії;

-         інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження в тижневий строк після прийняття рішень з цих питань;

-         опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

Партія несе також інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

 

5. ЧЛЕНСТВО  В  ПАРТІЇ, ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ  ПАРТІЇ

5.1. У Партії встановлюється фіксоване індивідуальне членство.

5.2. Членами Партії можуть бути громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, не є одночасно членами іншої партії, визнають мету й завдання Партії, підтримують Програму Партії та дотримуються положень цього Статуту.

5.3. Членами Партії не можуть бути:

1)    судді;

2)    працівники прокуратури;

3)    працівники органів внутрішніх справ;

4)    співробітники Служби безпеки України;

5)    військовослужбовці.

        На час перебування на зазначених посадах або службі такі особи зупиняють членство в Партії.

5.4. Прийом у члени Партії здійснюється за рішенням первинної партійної організації більшістю голосів на основі особистої письмової заяви громадянина.

5.5. Члену Партії видається документ, що засвідчує членство в Партії, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

5.6. Член Партії має право:

-         висувати кандидатів, обирати та бути обраним до будь-якого керівного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

-         пропонувати кандидатури для висунення від імені Партії до будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

-         брати участь в підготовці рішень з питань політики Партії в порядку і межах, передбачених цим Статутом;

-         звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до будь-якого партійного органу чи посадової особи Партії;

-         звертатися до будь-якого органу Партії для захисту прав і законних інтересів у зв'язку із статутною діяльністю Партії;

-         у разі незгоди з рішенням керівного органу Партії, оскаржити його рішення у вищестоящому органі Партії.

5.7. Члену Партії забороняється:

-         брати участь у діяльності громадських організацій, програмні цілі та завдання яких суперечать Конституції і чинному законодавству України;

-         виступати представником Партії або її органів без відповідних повноважень;

5.8. Член Партії зобов'язаний:

-         дотримуватись положень Конституції і чинного законодавства України та Статуту Партії;

-         сприяти реалізації Програми Партії;

-         своєчасно сплачувати членські внески в порядку і розмірах, що встановлюється Політичною Радою Партії;

-         перебувати на обліку тільки в одній первинній партійній організації;

-         виконувати рішення керівних партійних органів, які прийняті відповідно до вимог і в порядку, встановленому цим Статутом.

5.9. Членство в Партії припиняється у випадках:

-         добровільного виходу з Партії;

-         виключення з Партії;

-         у випадках, передбачених пунктом 5.3 частиною п’ятою пункту 5.11 цього Статуту.

5.10. Добровільне припинення членства в Партії проводиться шляхом подачі письмової заяви у відповідну первинну партійну організацію. Громадянин, котрий вийшов з Партії, може бути знову прийнятий у члени Партії на загальних підставах, але не раніше, ніж через шість місяців з дня виходу.

5.11. Член Партії може бути виключений з її складу за рішенням первинної партійної організації, на обліку в якому він перебуває, у випадках:

-         порушення положень цього Статуту;

-         за діяльність, що суперечить меті, завданням чи Програмі Партії;

-         за систематичну (понад 6 місяців) несплату членських внесків;

-         за набуття членства іншої політичної партії.

Таке рішення може бути оскаржене до вищестоящого партійного органу в місячний термін.

Розгляд питання про виключення з Партії проводиться з ініціативи:

-         не менш ніж однієї третини членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації;

-         керівного органу територіальної партійної організації Партії стосовно члена Партії, який входить до складу цієї організації;

-         Політичної Ради Партії - стосовно особи, котра входить до керівного органу Партії, а також члена Партії, котрий є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України.

У випадку, якщо первинна організація в місячний термін від дня надходження відповідного звернення Політичної Ради Партії або керівного органу територіальної партійної організації не ухвалила рішення про виключення певної особи з Партії, питання може бути винесене на розгляд Президії Політичної Ради Партії, яка має право ухвалити рішення про виключення особи з Партії за наявності підстав, передбачених цим Статутом.

Членство у Партії припиняється також у разі визнання громадянина обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім, засудження громадянина судом до позбавлення волі, припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України, а також у разі смерті громадянина.

При припиненні членства в Партії сума сплачених членських внесків члену, що вибув (його спадкоємцям), не повертається.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

6.1.1. Головними принципами внутрішньопартійної діяльності Партії є:

-         виборність керівних органів Партії;

-         періодична звітність керівних органів Партії перед партійними органами нижчого та вищого рівнів;

-         колегіальність у роботі керівних органів Партії;

-         персональна відповідальність кожного члена Партії за виконання своїх обов’язків та доручень керівних органів Партії;

-         обов’язковість рішень вищих органів для органів та організацій нижчого рівня;

-         верховенство З’їзду Партії як вираження волі всієї Партії.

6.1.2. Структуру органів Партії складають:

1.     первинні організації партії;

2.     місцеві організації партії;

3.     територіальні організації партії;

4.     керівні органи партії.

Організації Партії утворюються і діють у відповідності до адміністративно-територіального устрою України.

Діяльність місцевих та територіальних організацій поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

6.1.3. До складу керівних органів Партії входять:

-           З’їзд Партії;

-           Політична Рада Партії;

-           Президія Політичної Ради Партії (далі – «Президія»);

-           Голова Партії;

-           Секретаріат Партії;

-           Ревізійна Комісія Партії.

6.1.4. Територіальними організаціями Партії є:

-         організація Партії в Автономній Республіці Крим;

-         обласні організації Партії;

-         Київська міська організація Партії;

-         Севастопольська міська організація Партії.

6.1.5. Місцевими організаціями Партії є:

-         Районні організації Партії;

-         міські (міст обласного підпорядкування) організації Партії;

-         районні у містах організації Партії.

6.1.6. В межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня.

6.1.7. Рішення про створення місцевої та територіальної партійної організації ухвалюється Політичною Радою Партії.

6.1.8. Територіальні партійні організації мають статус юридичних осіб та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

6.1.9. Місцеві та первинні організації Партії можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням  Президії Політичної Ради Партії.

6.1.10. Організації партії, що у встановленому чинним законодавством України порядку набули статусу юридичної особи, мають печатку, штампи, бланки, інші реквізити, а також користуються всіма правами і несуть всі обов’язки юридичної особи з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

6.1.11. У частині, що не суперечить програмним документам Партії та Статуту Партії, місцеві та територіальні партійні організації самостійно вирішують усі поточні питання своєї діяльності.

6.2.Первинні організації Партії.

6.2.1. Основою Партії є первинні партійні організації, які створюються за територіальною ознакою (надалі “первинні організації”).

Первинна організація створюється не менше, ніж з трьох осіб на Установчих зборах первинної організації в присутності представника Ради територіальної організації чи Політичної Ради Партії.

Рішення про створення первинної організації оформляється протоколом і затверджується територіальною організацією Партії або Президією Політичної Ради Партії.

Первинні організації проводять свою діяльність відповідно до Програми Партії та на підставі цього Статуту.

6.2.2. Вищим органом первинної організації є загальні збори членів Партії, що перебувають на обліку в цій первинній організації.

Загальні збори повноважні розглядати будь-які питання діяльності первинної організації. До виняткової компетенції загальних зборів первинної організації належить:

-         прийняття рішення про прийом у члени Партії, про виключення з Партії, про припинення членства в Партії;

-         обрання голови первинної організації терміном на два роки;

-         обрання делегатів на Збори (Конференцію) місцевої організації партії;

-         розв’язання інших питань діяльності первинної організації, що витікають з Програми і Статуту Партії.

6.2.3. Загальні збори проводяться при необхідності з ініціативи голови первинної організації або не менш ніж однієї третини членів Партії, котрі перебувають на обліку в цій організації, а також на вимогу вищого партійного органу, але не рідше одного разу на рік.

6.2.4. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше, ніж половина членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації.

Рішення з усіх питань приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів з числа присутніх на зборах членів Партії, що перебувають на обліку в первинній організації.

6.2.5. Голова первинної організації керує поточною роботою організації.

Голова первинної організації:

-         розробляє план роботи первинної організації;

-         представляє первинну організацію в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-         звітує на Загальних зборах первинної організації про свою діяльність;

-         підписує документи від імені первинної організації;

-         виконує інші повноваження, покладені на нього Загальними зборами первинної організації.

6.2.6. Діяльність первинної організації може бути припинена шляхом саморозпуску або за рішенням партійного органу вищого рівня із обов`язковим узгодженням із Головою Партії у разі порушення Статуту Партії, невиконання Програми Партії або за дії, що суперечать меті та завданням Партії.

6.3. Місцеві організації Партії.

6.3.1. Місцеві організації Партії утворюються не менш як із трьох членів Партії за місцем їх проживання та ухвалюються рішенням Президії Політичної Ради Партії.

6.3.2. Місцеві організації Партії реєструються у встановленому законодавством порядку. У своїй діяльності місцеві партійні організації керуються Статутом і Програмою Партії.

6.3.3. Місцева організація Партії є організацією вищого рівня по відношенню до первинної організації.

6.3.4. Місцеві організації входять до складу територіальних організацій, підпорядковуються їм та здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту.

6.3.5. Керівними органами і посадовими особами місцевої організації партії є:

-           Збори (Конференція) місцевої організації;

-           Рада місцевої організації;

-           Голова місцевої організації;

-           Ревізійна комісія місцевої організації.

6.3.6. Вищим органом місцевої організації є:

-           Збори для організації чисельністю до 50-ти членів Партії;

-           Конференція для організацій, чисельністю більше 50-ти членів Партії, які скликаються Радою місцевої організації не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори (Конференції) скликаються за необхідністю, на підставі рішення Ради або Голови місцевої партійної організації.

Норма представництва й порядок виборів делегатів на Конференцію встановлюється Радою територіальної партійної організації.

Про час скликання, дату, місце проведення  Зборів (Конференції) Рада місцевої організації інформує не пізніше, ніж за 3 дні до їх проведення, якщо інше не передбачено рішенням Політичної Ради Партії.

Збори правомочні, якщо на них представлено більше половини членів місцевої організації, а на Конференції більше половини обраних делегатів.

Рішення на Зборах (Конференціях) приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

6.3.7. Компетенція Зборів (Конференції) місцевої організації Партії.

Збори (Конференція) місцевої організації:

-           обирають Голову місцевої організації терміном на 2 роки;

-           визначають чисельний склад і обирають членів Ради місцевої організації терміном на 2 роки;

-           визначають чисельний склад і обирають Голову та членів Ревізійної комісії місцевої організації терміном на 2 роки;

-           заслуховують і затверджують звіти про роботу Ради та Ревізійної Комісії місцевої організації;

-           визначають чисельний склад заступників голови місцевої організації Партії і обирають заступників голови місцевої організації Партії;

-           обирають делегатів на Конференції територіальних організацій;

-           приймають рішення про прийом до Партії, виключення, вихід з неї та зупинення членства;

-           затверджують кандидатури для балотування у виборні органи партійних організацій вищого рівня;

-           висувають кандидатів на виборах до місцевих органів самоврядування та їх посадових осіб згідно чинного законодавства України за погодженням з організаціями вищого рівня;

-           проводять виборчі компанії;

-           приймають на свій розгляд будь-які інші питання, що стосуються роботи та діяльності місцевої організації в межах статутних положень та чинного законодавства.

6.3.8. В період між Зборами (Конференціями) вищим виконавчим органом місцевої організації є Рада. До її складу за посадою входять голова партійної організації, його заступник (заступники) обрані Зборами (Конференцією) місцевої організації партії. Очолює Раду Голова організації Партії.

Рада місцевої організації:

-         ухвалює рішення, що стосуються діяльності територіальної партійної організації;

-         розробляє плани роботи територіальної партійної організації Партії;

-         скликає Збори (Конференції), встановлює норми представництва на них, готує питання для їх розгляду;

-         координує діяльність первинних організацій розміщених на відповідній території;

-         організовує та забезпечує виконання рішень керівних органів Партії вищого рівня;

-         організовує громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування на своїй території;

-         затверджує план заходів участі у виборчий компанії, забезпечує їх виконання;

-         висуває представників Партії до складу виборчих комісій по виборах Президента України, депутатів всіх рівнів, сільських, селищних та міських голів;

-         веде облік членів Партії;

-         розв’язує інші питання діяльності Партії, що не входять до виняткової компетенції Конференції (зборів) територіальної партійної організації та керівних органів Партії.

Постанови Ради приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів при участі не менше ніж половини членів виконкому.

Засідання Ради скликається головою місцевої організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на чотири місяці, а також за рекомендацією партійної організації вищого рівня.

6.3.9. Вищою посадовою особою місцевої партійної організації є Голова місцевої організації партії.

        Голова місцевої організації партії:

-         здійснює загальне керівництво місцевою партійною організацією;

-         головує на зборах (конференціях) місцевої партійної організації;

-         скликає  та організує засідання Ради місцевої партійної організації, головує на них;

-         звітує на зборах (конференції) про свою діяльність;

-         організовує виконання рішень зборів (Конференції) місцевої організації, рішень партійних органів, які є для нього вищими;

-         представляє місцеву партійну організацію у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях;

-         здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень.

6.3.10. У разі обрання Голови місцевої організації партії депутатом районної, міської, районної у місті ради, як правило, очолює депутатську фракцію чи групу відповідної ради.

6.3.11. Заступник (заступники) голови місцевої організації партії виконує роботу згідно розподілу обов’язків, за дорученням голови організації, та здійснюють обов’язки голови у разі його відсутності.

6.3.12. Рішення про ліквідацію місцевої партійної організації приймає Президія Політради Партії.

6.3.13. Контрольним органом місцевої партійної організації є Ревізійна комісія. Членів ревізійної комісії обирають на зборах (Конференції) місцевої організації партії терміном на два роки.

Ревізійна комісія місцевої організації:

-         здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та Програми Партії первинними осередками та партійними організаціями, що входять до складу місцевої партійної організації;

-         розглядає пропозиції, суперечки та заяви членів партії.

6.4. Територіальні організації Партії.

6.4.1. Територіальними організаціями партії є: Кримська республіканська організація партії, обласні організації партії, Київська та Севастопольська міські організації партії.

6.4.2. Територіальні організації партії утворюються об’єднанням двох і більше районних, міських організацій партії в межах відповідної адміністративної території.

6.4.3. Територіальні організації партії створюються рішенням установчих зборів і набувають статусу відповідної організації партії після їх визнання рішенням Політичної Ради Партії.

6.4.4. Територіальні організації Партії:

-         організовують виконання цього Статуту і Програми партії, рішень статутних органів партії;

-         координують роботу місцевих організацій партії, первинних осередків партії, що знаходяться у відносинах внутрішньопартійної підпорядкованості відповідній територіальній організації партії;

-         виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя;

-         співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

-         в порядку визначеному законодавством здійснюють на відповідній території функції та повноваження партії по участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

-         висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-         оприлюднюють позицію партії;

-         займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України та Статутом партії.

6.4.5. Керівними органами і посадовими особами територіальної організації партії є:

-         Конференція територіальної організації;

-         Рада територіальної організації;

-         Голова територіальної організації;

-         Секретаріат територіальної організації;

-         Ревізійна комісія територіальної організації;

6.4.6. Вищим органом територіальної організації партії є Конференція територіальної організації партії.

Конференція територіальної організації партії скликається Радою територіальної організації партії не рідше одного разу на рік.

Позачергова конференція територіальної організації партії може бути скликана:

-         на вимогу 1/3 місцевих організацій партії;

-         з ініціативи Голови територіальної організації партії;

-         за рішенням Політради чи Президії Політичної Ради Партії.

6.4.7. Делегати Конференції обираються конференціями районних, районних у місті, міських організацій. Делегатами конференції є Голова і члени Ради територіальної організації партії.

6.4.8. Норма представництва на Конференцію встановлюється Радою територіальної організації партії.

6.4.9. Про час скликання, дату, місце проведення Конференції Рада повідомляє місцевим парторганізаціям не пізніше, ніж за 10 днів до її проведення.

9.10. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів від числа присутніх делегатів.

6.4.11. Конференція територіальної організації партії є правомочною, якщо для участі в її роботі зареєстровано більше половини обраних на неї делегатів.

6.4.12.Компетенція Конференція територіальної організації партії.

Конференція територіальної організації партії:

-           визначає чисельний склад і обирає Раду територіальної організації партії терміном на 2 (два) роки;

-           обирає Голову територіальної організації партії терміном на 2 (два) роки;

-           обговорює і затверджує звіт Ради територіальної організації партії;

-           визначає чисельний склад і обирає Ревізійну комісію територіальної організації партії терміном на 2 (два) роки;

-           обирає голову Ревізійної комісії територіальної організації партії терміном на 2 (два) роки;

-           заслуховує і затверджує звіт Ревізійної комісії територіальної організації партії;

-           визначає чисельний склад заступників Голови територіальної організації партії і обирає заступників голови територіальної організації партії;

-           реалізує право власності на майно і кошти територіальної організації партії, затверджує бюджет територіальної організації партії;

-           делегує Раді територіальної організації партії окремі функції по господарському управлінню майном і коштами територіальної організації партії;

-           обирає делегатів на З'їзд партії;

-           приймає рішення про делегування представників територіальних парторганізацій до складу Політради та про їх заміну і відкликання;

-           при виборах до представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування затверджує кандидатів від партії для балотування у відповідному виборчому окрузі або приймає рішення про підтримку кандидатів від інших партій, відповідно до узгодженого Політичною Радою партії списку кандидатів;

-           при виборах до Верховної Ради України пропонує список кандидатів від територіальної організації партії до загальнопартійного виборчого списку;

-           висуває представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та також до складу комісій з проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;

-           визначає та затверджує план заходів партійних організацій щодо участі у виборчій компанії;

-           рішення про припинення діяльності місцевої організації партії за погодженням із Політичною Радою партії.

6.4.13. Рішення конференції територіальної організації партії про припинення діяльності місцевої організації партії приймається щонайменше 2/3 голосів від кількості обраних на конференцію делегатів і набирає чинності після затвердження Політичною Радою партії.

6.4.14. Заступники голови, голова ревізійної комісії та склад Ради обираються за пропозицією Голови територіальної організації партії.

6.4.15. До складу Ради територіальної організації партії обираються голови міських, районних партійних організацій, заступники голови, керівник секретаріату територіальної організації партії.

6.4.16. Усі інші рішення Конференції територіальної організації партії приймаються більшістю голосів від числа присутніх делегатів конференції.

6.4.17. В період між конференціями вищим виконавчим органом територіальної організації партії є Рада.

До складу Ради за посадою входять:

-           Голова територіальної організації партії;

-           заступники голови територіальної організації партії;

-           керівник Секретаріату територіальної організації партії;

-           голови місцевих організацій партії;

-           голова депутатської фракції (групи) партії в органі представницької влади відповідно до місця реєстрації територіальної організації партії;

-           інші члени партії, обрані Конференцією територіальної організації партії.

6.4.18. Засідання Ради територіальної організації партії скликається Головою територіальної організації партії в разі необхідності, але не рідше двох разів на рік, або на вимогу не менш, як 2/3 членів Ради.

Головує на засіданні Ради Голова регіональної партійної організації або за його дорученням один із заступників.

Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх і мають обов'язковий характер для партійних організацій нижчого рівня відповідної територіальної організації партії.

6.4.19. Рада територіальної організації партії:

-                здійснює керівництво територіальною організацією партії, несе відповідальність за її діяльність;

-                координує роботу місцевих організацій партії;

-                розпоряджається коштами та майном територіальної організації партії;

-                скликає Конференцію територіальної організації партії;

-                визначає норми представництва на Конференцію, формує порядок денний Конференції;

-                визначає чисельний склад і обирає керівника Секретаріату територіальної організації партії;

-                звітує перед Конференцією територіальної організації партії за свою діяльність;

-                інформує керівні органи партії про діяльність територіальної організації партії;

-                робить від імені територіальної організації партії заяви;

-                сприяє створенню депутатських фракцій, груп з депутатів - членів партії в місцевих радах свого рівня, спрямовує їх діяльність;

-                розглядає перспективні питання партійного і суспільного життя та намічає заходи щодо їх вирішення;

-                проводить навчання партійного активу;

-                вирішує інші питання діяльності територіальної організації партії відповідно до цього Статуту і Програми партії.

6.4.20. Голова територіальної організації партії:

-                здійснює загальне керівництво територіальною організацією партії та персонально відповідає за стан справ у ній;

-                представляє територіальною організацією партії у відносинах із державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями;

-                несе відповідальність за організацію виборчої кампанії в регіоні, за організацію підтримки кандидатів в депутати всіх рівнів, які висуваються чи підтримуються партією;

-                головує на конференціях;

-                скликає засідання Ради територіальної організації партії та головує на них;

-                організовує виконання рішень конференції територіальної організації партії, рішень партійних органів, які є для нього вищими;

-                звітує на Конференції про свою діяльність;

-                відкриває рахунки в банківських установах, підписує документи, в тому числі фінансові;

-                зберігає печатку, штампи, бланки територіальної організації парті і несе за них персональну відповідальність,

-                здійснює оперативне управління майном та коштами територіальної партійної організації;

-                здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами територіальної організації партії;

-                приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників, заохочує і накладає на них дисциплінарні стягнення;

-                розподіляє обов'язки між заступниками голови територіальної організації партії, на час своєї відсутності призначає тимчасово виконуючого обов'язки голови територіальної організації партії, за необхідності делегує частину своїх повноважень своїм заступникам;

-                координує роботу щодо прийому в партію, розширення і зміцнення структури первинних та місцевих організацій партії;

-                розглядає звернення, пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів організацій партії нижчого рівня;

-                здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень.

6.4.21. Робочим органом територіальної організації партії є Секретаріат, який очолює керівник Секретаріату. В своїй діяльності секретаріат керується рішеннями органів територіальної організації партії та керівних органів партії.

Структура Секретаріату визначається Радою територіальної організації партії. Секретаріат територіальної організації партії:

-                забезпечує практичне виконання рішень територіальної організації та керівних органів партії;

-                готує питання, що виносяться на засідання Ради територіальної організації партії;

-                веде облік районних, районних у місті, міських організацій партії, чисельності членів партії в них, складу керівних органів;

-                організовує прийом, облік, надходження членських партійних внесків;

-                веде та зберігає документацію територіальної організації партії;

-                здійснює інші функції за дорученням територіальної організації партії та вищих керівних органів партії.

6.4.22. Здійснення контролю за фінансово-господарською  діяльністю  територіальної організації партії належить до компетенції Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія територіальної організації партії:

-                здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та Програми партії територіальною організацією партії та організаціями партії, що входять до її складу;

-                здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності територіальної організації партії та організацій, що входять до її складу, їх керівних органів;

-                розглядає пропозиції, суперечки та заяви членів партії.

6.4.23. Засідання Ревізійної комісії скликається головою Ревізійної комісії в разі необхідності, а також за рекомендацією ревізійної комісії вищого рівня, голови територіальної організації партії.

6.4.24. На вимогу голови Ревізійної комісії територіальної організації партії статутні органи територіальної організації партії, статутні органи місцевих організацій партії або первинних осередків партії, що знаходяться у відносинах внутрішньопартійної підпорядкованості відповідній територіальній організації партії, повинні надати документи і інформацію необхідні для здійснення Ревізійною комісією її повноважень.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

7.1. Керівництво діяльністю Партії :

-         З'їзд Партії;

-         Політична Рада Партії;

-         Президія Політичної Ради Партії (далі – Президія);

-         Голова Партії;

-         Секретаріат Партії.

7.2. Вищим органом Партії є З’їзд Партії. З'їзд має право розглянути будь-яке питання діяльності Партії.

7.3. До виняткової компетенції З’їзду Партії належать:

-         визначення основних завдань та політики Партії;

-         прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень;

-         обрання терміном на 4 роки та звільнення з посади Голови Партії;

-         обрання та затвердження складу Політичної Ради Партії терміном на 4 роки; та Ревізійної Комісії терміном на 2 роки;

-         прийняття рішення про вхід Партії до виборчих блоків на президентських, парламентських і місцевих виборах;

-         формування списку кандидатів на виборах народних депутатів України;

-         затвердження кандидата Партії на виборах Президента України;

-         заслуховування звітів керівних органів Партії, що формуються З'їздом;

-         реалізація права власності на майно та кошти партії;

-         ухвалення рішення про припинення діяльності Партії.

Рішення про прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень, а також рішення про припинення діяльності Партії приймаються двома третинами голосів присутніх на З'їзді делегатів.

7.4. З'їзд формується на основі представництва від територіальних партійних організацій обласного рівня. Делегати З’їзду обираються на конференціях (зборах) територіальних партійних організацій обласного рівня. Норма представництва на З’їзд визначається Політичною Радою Партії, про що територіальні партійні організації обласного рівня повідомляються в термін не пізніше тридцяти днів до дати проведення З’їзду. Інформація про дату та місце проведення З’їзду, попередній порядок денний доводиться Секретаріатом Партії до територіальних партійних організацій обласного рівня не пізніше, ніж за тиждень до проведення З’їзду.

З'їзд скликається Політичною Радою Партії один раз на п’ять років. Позачерговий З'їзд скликається з ініціативи Політичної Ради Партії або на вимогу не менше, ніж 7 територіальних партійних організацій обласного рівня в місячний термін з дня надходження необхідних документів. Інформація про норму представництва доводиться до відома територіальних партійних організацій обласного рівня в термін не пізніше десяти днів до дати проведення Позачергового З’їзду.

З'їзд правомочний, якщо для участі в його роботі зареєструвалося 2/3 делегатів. Рішення приймаються більшістю присутніх на З'їзді делегатів.

З’їзд має право делегувати Політичній Раді Партії окремі повноваження для розв’язання питань, що не входять до виняткової компетенції З’їзду.

7.5. У перервах між З'їздами роботою Партії керує Політична Рада Партії, яка обирається на З’їзді Партії в кількості не більше 35 осіб. До складу Політичної Ради Партії входить за посадою Голова Партії та голови територіальних партійних організацій обласного рівня.

7.6. Політична Рада Партії:

-         скликає черговий і позачерговий З'їзд Партії;

-         готує пропозиції щодо порядку денного З’їзду Партії та засідань Політичної Ради Партії;

-         затверджує бюджет Партії і звіт про його виконання, визначає порядок сплати членських внесків відповідно до цього Статуту;

-         обирає або звільняє членів Президії;

-         обирає та звільняє з посади заступників Голови Партії за поданням Голови Партії з числа членів Президії;

-         заслуховує звіти Президії, Голови Партії та його заступників;

-         у випадках дострокового припинення повноважень Голови Партії призначає виконуючого обов’язків Голови Партії на термін до наступного З’їзду Партії;

-         розв’язує питання щодо створення консультаційно-дорадчих комітетів, комісій тощо в напрямках своєї політичної діяльності;

-         затверджує порядок сплати та розмір членських внесків;

-         ініціює розгляд питання про виключення з членів Партії осіб, що входять до керівних органів Партії та члена Партії, що є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України;

-         приймає рішення про створення та припинення діяльності територіальних партійних організацій;

-         створює та припиняє діяльність партійних засобів масової інформації;

-         визначає загальний порядок формування апарату Партії;

-         затверджує зразки печатки, штампів з найменуванням Партії, бланки, власну символіку, а також зразок документа, що засвідчує членство в Партії;

-         ухвалює рішення, постанови, інші акти, пов'язані із статутною діяльністю Партії, вносить у них зміни і доповнення.

Політична Рада має право прийняти до свого розгляду будь-яке питання, не віднесене до виняткової компетенції З'їзду Партії або іншого керівного органу Партії.

7.7. Чергове засідання Політичної Ради Партії скликається Президією не рідше одного разу на чотири місяці і вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 членів Політичної Ради Партії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії.

Позачергове засідання Політичної Ради Партії скликається з ініціативи Президії, Ревізійної комісії, а також не менше 5 територіальних партійних організацій обласного рівня.

7.8. Постійно діючим керівним органом Партії в перервах між З'їздами і засіданнями Політичної Ради Партії є Президія, підзвітна З'їзду і Політичній Раді Партії.

До складу Президії входить за посадою Голова Партії. Члени Президії обираються Політичною Радою Партії з числа її членів терміном на два роки в кількості не більше 9 осіб.

7.9. Президія Партії:

-         організовує виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії;

-         скликає засідання Політичної Ради Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

-         заздалегідь розглядає та виносить на засідання Політичної Ради Партії проекти рішень та інші пропозиції;

-         здійснює політичне й організаційне керівництво діяльністю первинних і територіальних партійних організацій;

-         на основі програмних документів Партії виробляє рекомендації і приймає заяви з питань поточного політичного життя;

-         керує заходами Партії під час виборчих кампаній і всеукраїнського референдуму;

-         вирішує питання, що не входять до виняткової компетенції З'їзду та Політичної Ради Партії щодо участі Партії у виборах депутатів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

-         забезпечує взаємодію Партії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян;

-         затверджує за поданням Голови Партії кандидатури членів Секретаріату Партії, заслуховує звіти про їх діяльність;

-         затверджує порядок організації діяльності Секретаріату Партії;

-         заслуховує звіти консультативно-дорадчих комітетів і комісій при керівних органах Партії;

-         розглядає інші питання відповідно до цього Статуту та рішень З’їзду Партії і Політичної Ради Партії.

7.10. Засідання Президії проводяться при необхідності за рішенням Голови Партії, але не рідше, ніж один раз на місяць, і визнаються повноважними в разі присутності 2/3 від загальної кількості членів Президії. Позачергові засідання Президії скликаються з ініціативи Голови Партії, його заступників, а також не менш ніж 3 членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії.

Керівники або інші повноважні представники територіальних партійних організацій обласного рівня мають право брати участь у роботі Президії з правом дорадчого голосу. Головує на засіданнях Президії Голова Партії, а в його відсутність – один із його заступників. Для ведення протоколу засідання обирається секретар. Рішення ухвалюються відповідно до регламенту Президії простою більшістю голосів.

7.11. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії, який у період між З’їздами Партії та засіданнями Політичної Ради Партії здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Партії. Голова Партії обирається З’їздом Партії терміном на чотири роки.

Голова Партії може мати заступників. Заступники Голови Партії обираються Політичною Радою Партії з числа членів Президії за поданням Голови Партії. Повноваження за-ступників Голови Партії та їх кількісний склад визначаються Політичною Радою Партії.

7.12. Голова Партії:

-         забезпечує формування та реалізацію політичної стратегії Партії;

-         організовує виконання рішень керівних органів Партії;

-         представляє Партію в стосунках з іншими об’єднаннями громадян, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та засобами масової інформації;

-         без довіреності здійснює дії від імені Партії;

-         виступає із заявами від імені Партії;

-         організовує підготовку й проведення засідань Політичної Ради Партії та Президії, головує на них;

-         пропонує Політичній Раді Партії кандидатури своїх заступників з числа членів Президії;

-         пропонує Президії кандидатури членів Секретаріату Партії;

-         у межах, визначених Політичною Радою Партії та Президією Партії, здійснює розпорядження коштами та майном Партії;

-         розв’язує інші питання діяльності Партії відповідно до законодавства та цього Статуту.

Голова Партії володіє правом вирішального голосу на засіданнях керівних органів Партії.

Голова Партії має право делегувати частину наданих йому повноважень своїм заступникам.

7.13. Забезпечення поточної діяльності керівних органів Партії здійснює Секретаріат Партії. Кількісний і персональний склад Секретаріату Партії затверджуються Президією за поданням Голови Партії. Роботою Секретаріату Партії керує Голова Секретаріату Партії.

Голова Секретаріату Партії:

-         забезпечує виконання рішень керівних органів Партії;

-         організує фінансово-господарську діяльність Партії;

-         організує реєстрацію й облік членів Партії;

-         керує роботою центрального апарату Партії, здійснює загальне керівництво поточною діяльністю первинних і територіальних організацій Партії;

-         приймає на роботу та звільняє працівників центрального апарату Партії;

-         подає на затвердження Політичної Ради Партії зразки печатки, штампів, бланків і символіки Партії;

-         попередньо розглядає питання створення та припинення діяльності засобів масової інформації, та установ та організацій Партії, вносить відповідні пропозиції і проекти до Президії;

-         організаційно забезпечує роботу Президії, її комітетів, комісій і робочих груп;

-         здійснює інші повноваження за дорученням Президії та інших керівних органів Партії.

У складі Секретаріату Партії, а також в апараті територіальних партійних організацій утворюються підрозділи з проблем реалізації молодіжної політики Партії. Склад, порядок створення та робота зазначених підрозділів визначаються Президією.

7.14. Президія може утворювати комітети і комісії, що відповідають за конкретні напрямки політичної діяльності Партії. Для вирішення окремих завдань в інтересах Партії Президія може створювати також робочі групи з числа членів Партії. Порядок створення і діяльності комітетів, комісій і робочих груп визначається Президією.

7.15. Дострокове припинення повноважень керівних органів і посадових осіб Партії здійснюється в тому ж порядку, що і їх обрання (призначення, затвердження) відповідно до підстав, указаних у цьому Статуті.

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.1. Ревізійна Комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Партії.

8.2. Ревізійна Комісія обирається З'їздом Партії відповідно до встановленого З’їздом Партії порядку в кількості п’ять осіб.

Термін повноважень Ревізійної комісії – 2 роки.

До складу Ревізійної комісії не можуть входити Голова Партії та члени керівних органів Партії.

8.3. Посадові особи, а також члени керівних органів Партії зобов'язані надавати Ревізійній Комісії на першу вимогу всі необхідні їй для здійснення контрольно-ревізійних функцій документи та будь-яку іншу інформацію.

8.4. Про результати проведення перевірок Ревізійна Комісія звітує перед З’їздом і Політичною Радою Партії.

Президія Партії не може затверджувати звіт Голови Партії та його заступників про фінансово-господарську діяльність, включаючи виконання бюджету, без відповідного висновку Ревізійної Комісії.

 

9. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ

9.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.2. Партія набуває право власності на кошти та інше майно у вигляді:

-         членських внесків, добровільних і благодійних внесків, пожертвувань громадян України, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

9.3. Не допускається одержувати кошти та інше майно від:

-         органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

-         державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також підприємств, установ і організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

-         іноземних держав і їхніх громадян, підприємств, установ, організацій;

-         благодійних і релігійних об'єднань та організацій;

-         анонімних осіб або під псевдонімом;

-         політичних партій, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

9.4. Право власності Партії реалізують статутні органи в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ

10.1. Зміни і доповнення до Статуту, зокрема нова редакція Статуту, приймаються З'їздом Партії за спільним поданням Політичної Ради Партії та не менше трьох територіальних партійних організацій обласного рівня, якщо за їх внесення проголосувало понад 2/3 делегатів З'їзду Партії.

10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Партія повідомляє Міністерство юстиції України в тижневий строк після ухвали рішень з цих питань.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

11.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом перетворення чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З'їзду Партії, якщо за прийняття цього рішення проголосувало понад 2/3 делегатів З'їзду Партії, або в разі заборони діяльності Партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію (саморозпуск) З'їзд Партії ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії. Активи, що залишились  при ліквідації, не підлягають перерозподілу між членами Партії, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.2. У разі прийняття Рішення Верховним Судом України про анулювання реєстраційного свідоцтва Партії діяльність політичної партії припиняється, проводиться розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень, припиняється членство в політичній партії.